Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem sklep.polska2050.pl jest Fundacja Polska Od Nowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 50/30, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000818274, posługującą się NIP 525-281-07-70.
1.2. Klient ma możliwość kontaktu z Fundacją w każdy z poniższych sposobów:
- telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 501781259 (koszt wg. taryfy operatora),
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@polska2050.pl

 

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Fundacja przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową sklep.polska2050.pl
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru na podstawie opisu i zdjęć towaru.

 

4. Zasady zakupów w sklepie internetowym

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
4.2. Klient wypełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia w formularzu
4.3. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
4.4. W ciągu 72 h po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
4.5. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie.
4.6. Fundacja może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Fundację. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
5.4. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski.
8.2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres to czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia skutecznego dokonania płatności pełnej ceny za towar i dostawę.
8.4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Klienta firma kurierska.

 

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Przelew: dostępne są przelewy online dokonane przy użyciu płatności online - operatorem płatności jest BlueMedia S.A. (przelewy lub płatności kartami: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) lub przelewy tradycyjne na rachunek Fundacji. Po kliknięciu w link do płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem płatności.

 

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej www.polska2050.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Fundacja może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy Fundacja zobowiązuje się do przekazania towaru firmie kurierskiej do 5 dni roboczych od daty dokonania pełnej płatności. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Fundacja niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

12. Koszt dostawy

12.1. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
12.2. Obecnie dostawa prowadzona jest tylko na terenie Polski.

 

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Fundacji jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
- pocztą na adres Fundacji
- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@polska2050.pl
Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.
13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.
13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Fundacja zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Fundacja została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.
13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.
13.7. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
13.8. Rzeczy należy odesłać na adres Fundacji niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Fundację o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
13.9. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt bądź za pośrednictwem wskazanego przez Fundację kuriera na koszt Fundacji. W celu skorzystania z opcji zwrotu na koszt Fundacji  konieczne jest wskazanie przez Klienta adresu, spod którego kurier ma odebrać rzeczy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapewnić, iż w oznaczonym dniu kurier będzie miał możliwość odebrania towaru ze wskazanego przez Klienta miejsca. W przypadku braku możliwości odebrania towaru przez Kuriera np. z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym adresem w oznaczonym dniu, Klient traci możliwość skorzystania z możliwości zwrotu za pośrednictwem kuriera na koszt Fundacji.
13.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty unikalne – każdy z nich jest wykonywany w jednym egzemplarzu z materiałów recyklingowanych, (bannery reklamowe) w związku z tym może nosić ślady wcześniejszego użytkowania.
14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Fundacji może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
14.3. Reklamację można drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email sklep@polska2050.pl.
14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
14.5. Fundacja umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Fundacji. W tym celu wymagane jest podanie adresu, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami. Do skorzystania z tej możliwości stosuje się zasady wskazane w pkt 13.9 Regulaminu.
14.6. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@polska2050.pl
14.8. 14.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem Fundacji, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl