Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Wstęp


1. Fundacja Polska od Nowa, zwana dalej Fundacją, dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników
strony
www.polska2050.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem oraz by szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119,
4.5.2016, p. 188).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przyjęte przez Fundację. W Polityce uregulowano:

a. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Fundację,

b. sposób wykorzystania tych danych,

c. prawa osób, których dane są przetwarzane przez Fundację,

d. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,

e. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,

f. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez Fundację,

g. stosowane przez Fundację środki i metody ochrony danych osobowych,

h. informacje dotyczące plików cookies.

4. Fundacja udostępnia Politykę na stronie sklep
.polska2050.pl oraz w siedzibie Fundacji. Użytkownicy mogą w
dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Polityki, utrwalić ją, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie
na nośniku danych.

5. Korzystanie ze strony sklep
.polska2050.pl następuje poprzez zapoznanie się z jej zawartością.
6. W celu korzystania ze strony sklep.
polska2050.pl konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji
aktualnej lub poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i
poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej


I. Podstawowe pojęcia


1. dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest
osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne,
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości
osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

2. przetwarzanie danych jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w
systemach informatycznych;

3. naruszenie ochrony danych osobowych naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, która
korzysta ze strony sklep.polska2050.pl
, w szczególności z oferowanych za jej pośrednictwem formularza
rejestracyjnego, a w przypadku osób fizycznych osoba, której dane osobowe przetwarza Fundacja w związku z
korzystaniem przez nią ze strony sklep.polska2050.pl
.

II. Fundacja jako Administrator Danych Osobowych


Fundacja Polska Od Nowa, zwana Fundacją, z siedzibą przy ul. Hożej 50/30, 00-682 Warszawa, e-mail:

rodo@polska2050.pl.


III. Zasady zbierania danych osobowych przez Fundację


1. Fundacja uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe
dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez
Fundację wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby) Fundacja wystosuje do takiej osoby
pytanie, czy wyraża ona zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być również pozyskiwane z publicznie
dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i informacja
o Działalności Gospodarczej).

2. Fundacja uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/

prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);

służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);

danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z Fundacji (dostarczanie
nieodpłatnej usługi newsletter) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, w szczególności
określonych przepisami Kodeksu Wyborczego;

dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).


IV. Sposób przetwarzania danych osobowych przez Fundację


1. Fundacja zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem
ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

2. Fundacja dokłada należytych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

3. Fundacja zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed
przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem
lub wykorzystaniem.

4. Fundacja przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane
osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

5. Fundacja podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych
osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej
potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Fundacja oświadcza, że:

przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;

przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

przetwarza dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich

przetwarzane.

7. Dostęp do danych osobowych posiada: Fundacja, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby
świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie
celu i zakresie określonym przez Fundację.

8. Fundacja prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały
upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz
sposobów ich zabezpieczenia.

9. Fundacja oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.


V. Cele przetwarzania danych osobowych przez Fundację


1. Gromadzone przez Fundację dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:


realizacji usług za pośrednictwem strony sklep.
polska2050.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
realizacji obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie
usług bądź działalność Fundacji, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3
prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do Fundacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi
przez Fundację lub inną zawartą z Fundacją umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są
przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Fundacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z Fundacją drogą telefoniczną,
w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez Fundację lub inną zawartą z Fundacją umową,
Fundacja może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której
dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO);

zbierania danych osobowych w związku z działalnością Fundacji: w związku z prowadzoną działalnością Fundacji
może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych,
co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie Fundacji (na podstawie prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).

szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Fundacji (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania
komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes
Fundacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem
organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Fundacji, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania
uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego Fundacji;

zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami

Fundacji w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli
zgody, np. w celach marketingowych lub promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa
powyżej.


VI. Okres przechowywania danych osobowych przez Fundację


1. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów,
jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania
danych osobowych przez Fundację jest zależny od podstawy i celu przetwarzania tych danych. Fundacja informuje o
nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.

2. Fundacja wskazuje, że dane osobowe przetwarzane są przez Fundację:

a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych.

b) na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przechowywane do czasu jej cofnięcia,

c) z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii, będą przechowywane do czasu usunięcia tych plików
przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania przez Użytkownika

d) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego będą przechowywane w
terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa rachunkowego i podatkowego.

e) w celu świadczenia usług, będą przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
przez Fundację zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.


VII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Fundację


1. Fundacja nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych,

z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawniane podmiotom związanym z Fundacją na podstawie zgody
Użytkownika. W takiej sytuacji podmioty te staną się niezależnym administratorem danych osobowych
Użytkowników.

3. Fundacja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym na jego zlecenie,
w szczególności w zakresie świadczenia usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych
związanych z działalnością Fundacji.

4. Fundacja wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności
i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie na zlecenie Fundacji. 

4

VIII. Prawa osób, których dane przetwarza Fundacja


1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako
formy kontroli przetwarzania przez Fundację danych osobowych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie
przetwarzania danych, jak również prawo dokonywania w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Fundację zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych
przetwarzanych przez Fundację.

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Fundacji. W takich
sytuacjach Fundacja dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.

3. Użytkownik ma prawo w przypadkach przewidzianych przepisami prawa zażądać od Fundacji ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych.

4. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo
złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Fundację oparty na realizacji jego
uzasadnionego prawnie interesu.

5. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Fundacji oraz prawo
przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Fundacji. Jednakże Fundacja zrobi to
tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co
do tych danych, które Fundacja przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego
zgody.

6. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:
rodo@polska2050.pl.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik
może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


IX. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące


1. Korzystanie ze strony internetowej sklep
.polska2050.pl może wiązać się z koniecznością podania swoich danych,
takich jak informacje z plików cookies. Korzystając ze strony sklep
.polska2050.pl Użytkownik zgadza się na
umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Zgoda na
przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane
cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony

sklep
.polska2050.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
2. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji
ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: <aboutcookies.org>.
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień
przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej
przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od
używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik
znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną

sklep
.polska2050.pl.
3. Fundacja, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków
automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej sklep
.polska2050.pl.
Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane
adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

4. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący
stronę <grocloin.com>. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony
sklep
.polska2050.pl za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje
Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą jednak
pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych
odwiedzinach strony sklep
.polska2050.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie
<aboutcookies.org>.

5. Fundacja wykorzystuje cookies trwałe wyłącznie do badania funkcjonalności strony sklep
.polska2050.pl także po
zakończeniu sesji przez Użytkownika. W przypadku plików sesyjnych są one przechowywane do końca danej sesji
Użytkownika.

6. Fundacja może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View,
CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

a) Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy
użyciu usługi Google Adwords,

b) Google Analytics pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi
Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

c) Google Maps pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie
z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację
Użytkownika,

d) YouTube pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie

z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.


7. Fundacja może wykorzystywać narzędzia marketingowe dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewniane przez
Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, np. Facebook Pixel. W celu kierowania do
użytkowników strony <
www.polska2050.pl > reklam spersonalizowanych pod kątem ich zachowań w tej witrynie,
Fundacja może korzystać z narzędzia Facebook Pixel, które w sposób automatyczny gromadzi informacje
o korzystaniu z przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje najczęściej przekazywane do serwera
Facebooka w USA i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są anonimowe, tj. nie
pozwalaj na identyfikację użytkownika, a jedynie na przeanalizowanie jakie działania użytkownik podjął w ramach
strony sklep
.polska2050.pl. Fundacja informuje jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi
informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla
swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Fundacji. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności
Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku użytkownik
również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i
wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W
ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w
przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych
z poziomu strony sklep
.polska2050.pl użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez
Fundację w jego przypadku z Facebook Pixel.

8. Dostawca strony sklep
.polska2050.pl gromadzi informacje na temat ruchu na tej stronie za pomocą plików
monitorujących typu Cookies, adres uIP odwiedzającego, a także dodatkowych danych protokołu HTTP/HTTPS, na
zasadach szczegółowo opisanych na
http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-
zakres-zbieranych-informacji/

9. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa sklep
.polska2050.pl może zawierać
łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Fundacji. Mogą w nich obowiązywać
odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Fundacja zachęca do zapoznania się z ich treścią.
W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie sklep
.polska2050.pl, a które nie są
własnością Fundacji, ani nie podlegają jej kontroli, Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość,
korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności
informacji.

6
X. Postanowienia dodatkowe


1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie sklep
.polska2050.pl 
są przedmiotem praw ich właścicieli.

2. Domena internetowa
polska2050.pl, logotypy, nazwa i Polityka stanowią własność Fundacji w
rozumieniu prawa cywilnego i autorskiego i jako takie podlegają ochronie prawnej.

3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników
postanowień

Polityki.


XI. Zmiany i aktualizacje Polityki


1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Zmiana Polityki może nastąpić z przyczyny zmiany
przepisów prawa dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych lub świadczenia usług
realizowanych przez Fundację, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących ww.
procesów przez Fundację.

2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów
umieszczonych na stronie sklep
.polska2050.pl, nie później niż w terminie 3 dni przed datą
rozpoczęcia obowiązywania jej nowego brzmienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl